Usage statistics for ZIRCONIUM

Summary Period: October 2017
Generated 11-Nov-2017 07:52 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2017
Total Hits 4174
Total Files 4046
Total Pages 4132
Total Visits 131
Total kB Files 3225
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 87
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 24
Total Unique User Agents 62
. Avg Max
Hits per Hour 57 315
Hits per Day 1391 2120
Files per Day 1348 2102
Pages per Day 1377 2112
Sites per Day 29 36
Visits per Day 43 46
kB Files per Day 1075 1532
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.93% 4046
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 400 - Bad Request 0.43% 18
Code 404 - Not Found 2.52% 105
Code 408 - Request Timeout 0.07% 3
Code 501 - Not Implemented 0.02% 1

Daily usage for October 2017

Daily Statistics for October 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 326 7.81% 288 7.12% 309 7.48% 46 35.11% 36 41.38% 720 22.32% 0 0.00% 0 0.00%
30 1728 41.40% 1656 40.93% 1711 41.41% 46 35.11% 36 41.38% 1532 47.50% 0 0.00% 0 0.00%
31 2120 50.79% 2102 51.95% 2112 51.11% 39 29.77% 26 29.89% 973 30.18% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2017

Hourly Statistics for October 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 7 0.17% 2 7 0.17% 2 7 0.17% 74 221 6.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 6 18 0.43% 2 8 0.20% 4 14 0.34% 3 9 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1 4 0.10% 1 4 0.10% 1 4 0.10% 0 1 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 3 0.07% 0 2 0.05% 1 3 0.07% 1 3 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 4 14 0.34% 4 12 0.30% 4 14 0.34% 86 257 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 4 12 0.29% 3 9 0.22% 3 10 0.24% 72 216 6.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 39 119 2.85% 39 119 2.94% 39 119 2.88% 5 15 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 122 366 8.77% 121 365 9.02% 122 366 8.86% 15 46 1.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 91 273 6.54% 90 272 6.72% 90 272 6.58% 12 35 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 145 435 10.42% 143 430 10.63% 144 433 10.48% 92 275 8.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 116 348 8.34% 104 313 7.74% 113 340 8.23% 161 484 15.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 148 446 10.69% 147 442 10.92% 148 446 10.79% 19 57 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 56 170 4.07% 56 169 4.18% 55 165 3.99% 8 25 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 128 384 9.20% 125 377 9.32% 127 381 9.22% 17 51 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 133 401 9.61% 131 395 9.76% 133 400 9.68% 159 478 14.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 122 366 8.77% 118 355 8.77% 121 365 8.83% 20 59 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 83 251 6.01% 81 244 6.03% 82 247 5.98% 82 247 7.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 60 182 4.36% 59 179 4.42% 60 182 4.40% 8 24 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 16 50 1.20% 13 41 1.01% 15 46 1.11% 5 14 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 16 50 1.20% 14 43 1.06% 16 50 1.21% 75 225 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 24 72 1.72% 22 68 1.68% 23 69 1.67% 74 222 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 46 140 3.35% 46 138 3.41% 45 136 3.29% 9 28 0.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 8 25 0.60% 5 17 0.42% 8 25 0.61% 5 14 0.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 12 38 0.91% 12 37 0.91% 12 38 0.92% 73 220 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3975 95.23% 535 16.60% 0 0.00% 0 0.00% /
2 48 1.15% 2578 79.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201611.html
3 11 0.26% 39 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.05% 7 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.02% 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201708.html

Top 5 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 48 1.15% 2578 79.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201611.html
2 3975 95.23% 535 16.60% 0 0.00% 0 0.00% /
3 11 0.26% 39 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.05% 7 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.02% 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201708.html

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3975 95.23% 70 74.47% /
2 48 1.15% 12 12.77% /webalizer/usage_201611.html
3 11 0.26% 10 10.64% /webalizer/
4 2 0.05% 1 1.06% /html/
5 1 0.02% 1 1.06% /webalizer/usage_201708.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3975 95.23% 78 75.00% /
2 48 1.15% 12 11.54% /webalizer/usage_201611.html
3 11 0.26% 11 10.58% /webalizer/
4 2 0.05% 2 1.92% /html/
5 1 0.02% 1 0.96% /webalizer/usage_201708.html

Top 30 of 87 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3911 93.70% 3911 96.66% 477 14.80% 0 0.00% 0 0.00% 25 19.08% ::1
2 44 1.05% 44 1.09% 2367 73.39% 0 0.00% 0 0.00% 11 8.40% 173.244.44.46
3 36 0.86% 4 0.10% 14 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 38.104.62.114
4 33 0.79% 12 0.30% 17 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 17 12.98% 70.42.131.170
5 10 0.24% 2 0.05% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 192.99.157.119
6 10 0.24% 2 0.05% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 31.186.3.51
7 9 0.22% 6 0.15% 7 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 201.77.177.109
8 8 0.19% 0 0.00% 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 91.134.133.251
9 6 0.14% 3 0.07% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 100.43.85.116
10 4 0.10% 4 0.10% 211 6.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 173.239.228.66
11 4 0.10% 1 0.02% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 186.204.235.67
12 3 0.07% 3 0.07% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 155.94.88.58
13 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 110.164.80.250
14 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 118.10.132.180
15 2 0.05% 2 0.05% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 141.212.121.192
16 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 175.140.116.177
17 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 175.145.58.181
18 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 177.205.97.71
19 2 0.05% 2 0.05% 4 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 180.76.15.12
20 2 0.05% 2 0.05% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 180.76.15.153
21 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 181.160.96.168
22 2 0.05% 2 0.05% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 185.207.204.111
23 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 191.205.183.55
24 2 0.05% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.243.53.51
25 2 0.05% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.46.13.190
26 2 0.05% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 209.208.224.23
27 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 36.81.4.19
28 2 0.05% 1 0.02% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 41.111.64.168
29 2 0.05% 1 0.02% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 64.74.215.58
30 2 0.05% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 71.6.202.198

Top 10 of 87 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 44 1.05% 44 1.09% 2367 73.39% 0 0.00% 0 0.00% 11 8.40% 173.244.44.46
2 3911 93.70% 3911 96.66% 477 14.80% 0 0.00% 0 0.00% 25 19.08% ::1
3 4 0.10% 4 0.10% 211 6.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 173.239.228.66
4 33 0.79% 12 0.30% 17 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 17 12.98% 70.42.131.170
5 36 0.86% 4 0.10% 14 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 38.104.62.114
6 9 0.22% 6 0.15% 7 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 201.77.177.109
7 1 0.02% 1 0.02% 6 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 180.76.15.159
8 10 0.24% 2 0.05% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 192.99.157.119
9 10 0.24% 2 0.05% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 31.186.3.51
10 6 0.14% 3 0.07% 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 100.43.85.116

Top 24 of 24 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4084 97.84% - (Direct Request)
2 25 0.60% http://www.bing.com/search
3 8 0.19% http://208.180.77.101/
4 4 0.10% http://acuxyzi.proxyup.pro/feed.rss
5 4 0.10% http://casino24x.ru
6 4 0.10% http://ekujedowu.proxyup.pro/feed.rss
7 4 0.10% http://evigy.proxyup.pro/feed.rss
8 4 0.10% http://evyji.proxyup.pro/feed.rss
9 4 0.10% http://isipoga.proxyup.pro/feed.rss
10 4 0.10% http://ivalan.proxyup.pro/feed.rss
11 4 0.10% http://onohu.proxyup.pro/feed.rss
12 4 0.10% http://uwujorafug.proxyup.pro/feed.rss
13 4 0.10% http://ybowewa.proxyup.pro/feed.rss
14 4 0.10% http://yjijuxisy.proxyup.pro/feed.rss
15 4 0.10% http://ymafil.proxyup.pro/feed.rss
16 1 0.02% http://edruuv.helpstoyak.life/viagra-v-internet-aptekah/preparati-povishayushie-potentsiyu-u-muzhchin-v-apteke.php
17 1 0.02% http://eed.onlineedspb.men/dzhenerik-sialis/sialis-5280-feet-equals.php
18 1 0.02% http://laserfiche.huntsvilletx.gov/
19 1 0.02% http://onlied-ru.edspbonli.men/gde-mozhno-kupit-sialis-v-apteke/mozhno-kupit-apteke-sialis-instruktsiya.php
20 1 0.02% http://onliruu.onlineedspb.men/kupit-dapoksetin-deshevo/dapoksetin-tsena-v-rb.php
21 1 0.02% http://rederu.onlineedspb.men/erektilnaya-disfunktsiya/kakie-tabletki-dlya-podnyatiya-potentsii.php
22 1 0.02% http://rederu.onlineedspb.men/meditsinskie-preparati/preparat-sialis-naznachenie.php
23 1 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
24 1 0.02% http://zakazed.edspbonli.men/levitra-original/sildenafil-instruktsiya-po-primeneniyu-tsena-analogi-tsena.php

Top 15 of 62 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3911 93.70% Apache/2.4.7 (Ubuntu) PHP/5.5.9-1ubuntu4.11 OpenSSL/1.0.1f (internal dummy connection)
2 34 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 28 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
4 26 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
5 16 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 9 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
7 7 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 6 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
9 6 0.14% masscan/1.0
10 5 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 4 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
12 4 0.10% Wget(linux)
13 3 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
14 3 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 YaBrowser/15.12.1.6475 Safari/
15 3 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36

Usage by Country for October 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4174 100.00% 4046 100.00% 3225 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23